• 02184358
  •  02188709077

معرفى مديران شركت

کارگزاری بانک ملی ایران

  • خانه
  • /
  • معرفى مديران شركت

حسن خان جمالى

عضو هيئت مديره

كارشناس ارشد مديريت مالى از دانشگاه شهيد بهشتى

سعيد عظيمى

نايب رئيس هيئت مديره

دكترى مهندسى عمران از دانشگاه سيستان و بلوچستان

حسام الدین جعفری ندوشن

مدیر عامل

دكترى مديريت تولید و عملیات از دانشگاه یزد

سید علی پور قره سید

رئيس هيئت مديره

كارشناس ارشد مديريت فناورى اطلاعات از دانشگاه شهيد بهشتى