• وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 98،002
   219.33
  • ارزش بازار
  • 3،911،819 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-02-12 10:22
اطلاعیه های کدال
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع برق زنگان پارس)
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
گزارش عملکرد مدیر صندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش عملکرد مدیر صندوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش عملکرد مدیر صندوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش عملکرد مدیر صندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
گزارش عملکرد مدیر صندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش عملکرد مدیر صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)