• وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 98،002
   219.33
  • ارزش بازار
  • 3،911،819 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-02-12 10:22
اطلاعیه های کدال
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1397/09/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1397/09/03
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم تبریز)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/15
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توکا تدارک)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30(اصلاحیه)
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت حریم افتاب کیانپارس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی ساختمان وصنعت ملی)(اصلاحیه)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت نورد و لوله سپنتا مرند)
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/08/19
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/07/14
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت نور دو لوله سپنتا اهواز)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت لوله پروفیل سپنتا تهران)
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/08/14
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت سیباموتور)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت عمران گستران آذین کویر)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت سیمان مند دشتی)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) (شرکت همکاران سیستم مازندران)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/09/30
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت تیسا کیش)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/14