• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 81،181.7
   247.82
  • ارزش بازار
  • 3،200،537 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-07-25 12:33
اطلاعیه های کدال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)