• وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 98،002
   219.33
  • ارزش بازار
  • 3،911،819 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-02-12 10:22
اطلاعیه های کدال
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصيل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/09/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا)
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/03
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/06/31
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/10/30
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/06/31(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش عملکرد مدیر صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/10/30
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/14
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو)
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/06/31(اصلاحیه)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/01/19 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج شركت در مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج شركت در مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29