• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 88،261.2
   58.92
  • ارزش بازار
  • 3،521،564 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-11-20 12:34
اطلاعیه های کدال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
مکاتبه شرکت در خصوص عملکرد و تغييرات قيمت سهام (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
توضيحات شرکت در خصوص فروش ساختمان (به پیوست)
توضيحات شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي 96 با توجه به مدل غيرحجمي تعرفه سرويس هاي اينترنت (به پیوست)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پارس قائم گستر)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
درخواست مشخصات و شماره حساب بانکي سهامداران ( پيوست ) (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي بهمن)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني سروش بهمن)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت آستانه عرش مان)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت آتيه اميد توسعه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 10 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت راهبردتوسعه تجارت آتيه ( سهامي خاص))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنعتي فرآور نمک)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير مازندران)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش عملکرد مدیر صندوق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بهمن سرويس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت جوي گستر نفت)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کيش)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت آزمايشي و تحقيقات و قطعات مجموعه هاي خودرو)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/10/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بهمن موتور)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/07/19 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توليد روي بندرعباس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توليد پراکنده برق غدير)