• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 79،425.9
   35.33
  • ارزش بازار
  • 3،316،739 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-04-24 12:36
اطلاعیه های کدال
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني و خدمات همگام خودرو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 (شرکت شرکت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص))(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ياري رسان پارسيان)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31