• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 85،628.8
   111.94
  • ارزش بازار
  • 3،418،113 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-09-26 13:44
اطلاعیه های کدال
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
شفاف سازي پيرامون شايعات (به پیوست)
توضيحات تکميلي شرکت درخصوص توافق به عمل آمده با بانک صادرات ايران درخصوص پرداخت اقساط خريد نيروگاه شهيد منتظر قائم (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت نفت ستاره خليج فارس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي مشاور سامان طراح سپاهان(مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان))
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/02/31(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره