• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 81،146.2
   21.82
  • ارزش بازار
  • 3،310،158 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2017-05-24 12:36
اطلاعیه های کدال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني بام چهار محال و بختياري)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي ساختمان زاگرس چهارمحال وبختياري)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پشتيباني ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايه گذاري ساختمان))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت ساختمان و توسعه فن آوري)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر تهران(سهامي خاص))
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت پارس بازرگان)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس(سهامي خاص))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت ايساکو کيش)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توليد برق گناوه مپنا)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت ساخت تجهيزات سپاهان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي شبکه وراهبردي وتحقيقات همکاران سيستم)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت سپيدار سيستم آسيا)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/11/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
توضيحات شرکت درخصوص قرارداد پروژه گلستان خيام با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به پیوست)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سيستم البرز)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت پيشرو توليد برق غدير)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت سمند ريل)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/01/26 (حسابرسی نشده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نيروي آرمان شريف)