• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 96،241.27
   33.38
  • ارزش بازار
  • 3،849،691 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-01-02 12:37
اطلاعیه های کدال
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/10/96 (به پیوست)
راه اندازي خط جديد ماشينکاري سرسيلندر (به پیوست)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
لغو مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 96/06/31 (به پیوست)
توضيحات شرکت در خصوص آخرين وضعيت مالي و عملياتي (به پیوست)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 96/06/31 (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
توضيحات شرکت در خصوص رآي ديوان عدالت اداري مربوط به نرخ فروش اوره به دولت (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
توضيحات شرکت در خصوص آخرين وضعيت پيش بيني سال 96 با توجه به عملکرد 9 ماهه و هزينه تسعير تسهيلات ارزي (به پیوست)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/06/31(اصلاحیه)
مکاتبه شرکت در خصوص شفاف سازي آخرين وضعيت مالي و عملياتي شرکت با توجه روند صعودي قيمت سهم (به پیوست)
توضيحات شرکت در خصوص روند معاملات سهام و آخرين وضعيت عملکرد شرکت (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
توضيحات شرکت در خصوص روند معاملات سهام (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)